Matsumoto Castle, National Treasure of Japan
Collection of Matsumoto Castle
HOME > Collections > The blueprint of the reconstruction in the Showa era > the Matsumotojo Shunko Tenshu Nikai / Inuikotenshu Sankai / Tatsumitsukeyagura Nikai Heimenzu

the Matsumotojo Shunko Tenshu Nikai / Inuikotenshu Sankai / Tatsumitsukeyagura Nikai Heimenzu

the Matsumotojo Shunko Tenshu Nikai / Inuikotenshu Sankai / Tatsumitsukeyagura Nikai Heimenzu