Matsumoto Castle, National Treasure of Japan
Collection of Matsumoto Castle
HOME > Collections > The blueprint of the reconstruction in the Showa era > the Matsumotojo Shunko Inui-Kotenshu Minami Ritsumen oyobi Watari-Yagura Tozai Danmenzu

the Matsumotojo Shunko Inui-Kotenshu Minami Ritsumen oyobi Watari-Yagura Tozai Danmenzu

the Matsumotojo Shunko Inui-Kotenshu Minami Ritsumen oyobi Watari-Yagura Tozai Danmenzu